خطاهای ترافیکی کودکان و نوجوانان

1- دویدن درخیابان
2- بازی کردن درخیابان
3- حرکت نکردن درپیاده روها
4- حرکت درخیابان پشت به جریان ترافیک
5- دوچرخه سواری و اسکیت بازی در خیابان ها و جاده ها
6-استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی به هنگام دوچرخه سواری و اسکیت بازی
7- بی توجهی به قوانین ومقررات به هنگام دوچرخه سواری
8- نپوشیدن لباس های روشن درهنگام پیاده روی درشب
9- استفاده نکردن ازپل زیرگذر وخط کشی عابرپیاده به هنگام عبور و مرور
10- بازیگوشی درخیابان
11- بازیگوشی و سروصدادرخودرو و سرویس مدرسه
12- نبستن کمربند ایمنی درخودرو
13- نشستن در صندلی جلو خودرو
14- خارج کردن دست و سر از پنجره خودرو و سرویس مدرسه
15- صحبت کردن با راننده
16- عبوراز تقاطع ها به صورت قطری ومورب


دوچرخه سواری ایمن

1- شدیدترین جراحات دوچرخه سواری ، به ناحیه سرانسان وارد می شود پس استفاده ازکلاه ایمنی درهنگام دوچرخه سواری الزامی است .
2- اجازه دهید اول ماشین ها وآدم ها حرکت کنند.
3- درتمام تقاطع ها سرعت خودراکاهش دهید وتمام جهت هارانگاه کنید.
4- همیشه دورازخیابان های شلوغ دوچرخه سواری کنید.
5- کارنمایشی انجام ندهید.
6- دوبله دوچرخه سواری نکنید.
7- دوترکه دوچرخه سواری نکنید.
8- هرگز به مکان های پررفت وآمد نروید.
9- هرگزبین دوماشین نروید.
10- هنگام حرکت ، کاملاً ازطرف راست خیابان عبور کنید و برای گذشتن از وسائل نقلیه ای که درکنارخیابان توقف کرده اند ، نهایت احتیاط را به عمل آورید.
11- هرگز بار و اشیای دیگر راحمل نکنید.

 

عبور دوچرخه ممنوع

 

فقط عبور دوچرخه مجاز است

 

فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است