نکته های ایمنی عبور و مرور در راه مدرسه

1- همیشه برای عبور از جاده و خیابان از پل عابر پیاده استفاده کنید.
2- برای عبور از عرض خیابان ، از محل های خط کشی شده استفاده کنید.
3- برای عبور از خیابان جاده های بین شهری کوتاه ترین مسیر را انتخاب کنید و هیچگاه به صورت مورب ازعرض خیابان عبورنکنید.
4- ازریختن زباله وآشغال درسطح سواره رو خودداری کنید.راه هاوجاده های تمیز،حوادث کمتری دارند.
5- قبل ازتوقف کامل خودرو ، از پیاده شدن یا بازکردن درب آن جدا بپرهیزید.
6- اگرسرویس مدرسه به هردلیلی نیامد، ازخودروهای غریبه برای رفتن به مدرسه یا خانه استفاده نکنید.
7- هرگز درجاده وخیابان مطالعه نکنید.

نکته های ایمنی درهنگام نشستن درخودرو

1- صحبت کردن با راننده و پرت کردن حواس او از رانندگی ، خطرناک وحادثه آفرین است.
2- کودکان کم تر از12 سال باید درصندلی عقب بنشینند.
3- برای کودکان زیر6 سال ، باید ازصندلی ایمنی " که با کمربند مخصوص به صندلی عقب بسته می شود" استفاده کرد.
4- پیاده یا سوارشدن از در سمت چپ خودرو ممنوع است.
5- کودکان نباید سر و دستشان را ازپنجره بیرون آورند.
6- قبل از ایستادن کامل خودرو از روی صندلی خود بلند نشوید.

رفتار صحیح در سرویس مدرسه، اتوبوس و ایستگاه اتوبوس

1- درایستگاه اتوبوس، کمی دور از جدول خیابان بایستید.
2- قبل از توقف کامل اتوبوس، از آن پیاده و یا سوار نشوید.
3- ازپیاده روها ، خط کشی های عابرپیاده و پل های زیرگذر ، برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس استفاده کنید.
4- درداخل اتوبوس سر و صدا نکنید.
5- سر و دست خود را از داخل اتوبوس خارج نکنید.
6- درصورت وجود کمربند ایمنی ، از آن استفاده کنید.
7- کودکان زیر6 سال  باید از صندلی های مخصوص استفاده کنند.

 

عبور پیاده ممنوع

 

فقط عبور پیاده مجاز است

 

گذرگاه پیاده