زهرا کرمی از چالوس  سارینا بابایی  از چالوس شاپرک سهرابی از چالوس 
نرگس نوروزی  از چالوس  مهشاد امین نژاد  از چالوس  غزل هارابی  از چالوس 
مهرسا جواد نژاد  از چالوس  پریا پور مرادی  از چالوس   پریا پور مرادی  از چالوس